យើងផ្តល់ជូននូវទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពលើសេវារចនានិងសាងសង់ដូចជា វាសន្នដ្ឋាន សណ្ឋាគា និងភោនីយដ្ឋានជាដើម។

វិស័យរចនា និងសាងសង់, ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ, អូស៊ីម៉ា ម៉ាកូតុ

យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពលើគុណភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា។ យើងទទួលរចនា និងសាងសង់គំរោងផ្សេងៗ។ ទោះបីជាគុណភាពមិនអាចដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងប្រទេសជប៉ុន, ប៉ុន្តែយើងបង្កើតតុល្យភាពរវាងបំណងប្រថ្នារបស់អតិថិជន នឹងគុណភាពល្អបំផុតដែលយើងរកបាននូវកម្ពុជា, យើងនឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការរចនា និងសាងសង់សំរាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យបានយូអង្វែង។ មិនថាគំរោងតូច ឬធំ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរទំនាក់ទំនងមកយើងឥឡូវនេះ។

ការណែនាំអំពីសមិទ្ធិផលសំណង់