ក្រុមហ៊ុន ដែល គាំ ទ្រ អាស៊ី ដោយ ចាប់ ផ្តើម ពី ការ សាង សង់

ក្រុមហ៊ុន អូម៉ូរ៉ាគ្រុប ជា ក្រុមហ៊ុន សាងសង់ ទូទៅ មួយ នៅ កម្ពុជា។
យើង មាន បទ ពិសោធន៍ និង ស្នាដៃ យ៉ាង ច្រើន នៅ ប្រទេស ជប៉ុន រយៈ ពេល ៦០ ឆ្នាំ មក ហើយ ដែល យើង ផ្តល់ ជូន នូវ ទំនុក ចិត្ត
និង សុវត្ថិភាព លើ ផលិតផល បេតុង គុណភាព ស្តង់ដា ជប៉ុន, បេតុង លាយ ស្រាប់, និង សេវា រចនា និង សាងសង់ ដល់កម្ពុជា។